8 9 10 11 Tháng 12 Thứ hai

(Giá không bao gồm thuế GTGT và công lắp đặt, sơn)