24 25 26 27 Tháng 10 Thứ năm

(Giá không bao gồm thuế GTGT và công lắp đặt, sơn)