7 8 9 10 Tháng 12 Thứ bảy

(Giá không bao gồm thuế GTGT và công lắp đặt, sơn)